Lovpligtige oplysninger

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126.
Vore advokater
1) er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
2) er medlemmer af Advokatsamfundet,
3) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.


Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Sydbank og Danske Bank.
 
Sydbank:               reg.nr.  7970  konto 0001027900
Danske Bank:        reg.nr.  3230  konto 3230130485
 
Husk at angive sagsnr. ved indbetaling til klientkontoen.
Der betales gebyrer samt negativ rente i henhold til Sydbanks/ Danske Banks regler herom.
 
En klientkonto er en konto, som advokater er pålagt at oprette til administration af klienternes midler. Kontoen sikrer dig som klient, hvis du skal indbetale penge til advokaten.
Klientkontoen er således en særskilt konto, og er ikke en del af advokatvirksomhedens driftskonto. Reglerne om advokatens behandling af betroede midler findes i klientkontovedtægten.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. 
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i pengeinstitutterne Sydbank og Danske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C Hansen ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokaterne hos Advokatfirmaet Karen Marie og Anders C Hansen ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Ønsker du at klage ?
Vi bestræber os altid på at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, således at der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i sagsforløbet. Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, så hører vi gerne fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte din advokat direkte.

Du har også mulighed for at klage over advokaten og/eller salæret til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk
Firmaet har endvidere tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS